Wypadek w pracy

baner_praca

Wypadek przy pracy – nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
  • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

W zakresie uprawnienia do świadczeń wynikających z ustawy jest to również wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w trakcie podróży służbowej (chyba że pracownik nie wykonywał w tym czasie powierzonych mu zadań),
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za wypadek przy pracy uważa się także nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.

UWAGA! Wypadek w drodze do lub z pracy nie jest wypadkiem przy pracy

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie przewiduje możliwości przyznawania świadczeń z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy, jeżeli wypadki te zaistniały po 31 grudnia 2002 r.

Wsparcie – dla kogo?

O odszkodowanie za wypadek w pracy można ubiegać się w przypadku zaistnienia szkody, która jest efektem wykonywanej pracy, jak i powstałej w trakcie jej realizowania przebywając w tym czasie w delegacji (podróży służbowej).

Pomagamy poszkodowanym w uzyskiwaniu jak najwyższego świadczenia za zaistniałe zdarzenia z OC pracodawcy, grupowego bądź indywidualnego ubezpieczenia NNW oraz renty.

 

Dlaczego my?

Dzięki doświadczonym pracownikom i naszym partnerom – lekarzom różnych specjalizacji jesteśmyt w stanie każdą sprawę właściwie zdiagnozować i uzyskać maksymalną rekompensatę finansową.

W tym celu pomagamy także osobom poszkodowanym w kompletowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów, dzięki którym będą mogli głosić roszczenia o wypłatę świadczenia, zadośćuczynienia za zaistniałe w miejscu wykonywania czynności służbowych zdarzenia.

Warto pamiętać, że wielu przedsiębiorców, w szczególności z branż o podwyższonym stopniu zagrożenia odpowiada za poniesiony uszczerbek niezależnie od stopnia winy – ich odpowiedzialność kształtuje się bowiem na zasadzie ryzyka. Są to przede wszystkim firmy:

1

górnicze

2

budowlane

3

koncerny paliwowe


przedsiębiorstwa wodociągowe

5

przedsiębiorstwa energetyczne

6

koleje

 

Jednocześnie warto podkreślić, że zgłoszenie do nas szkody za wypadek w pracy nie uderza w majątek pracodawcy. Obecnie niemal każdy przedsiębiorca posiada w zakresie skutków działalności swojego przedsiębiorstwa dobrowolną polisę OC.