Odszkodowania komunikacyjne

baner_wypadki

Odszkodowania komunikacyjne

 

ID Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za szkody poniesione we wszelkich wypadkach komunikacyjnych. Każdy poszkodowany w wypadku, o ile nie jest wyłącznym sprawcą, ma prawo do uzyskania odszkodowania.

 

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do następujących roszczeń:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (w celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych);
  • zwrot kosztów związanych z wypadkiem (koszty zakupu lekarstw, dojazdu do placówek medycznych, koszty leczenia i rehabilitacji, dodatkowej opieki bliskich);
  • renty uzupełniającej (w celu wyrównania różnicy w dochodach sprzed wypadku i obecnie);
  • renty na zwiększone potrzeby (gdy po wypadku istnieje konieczność stałego ponoszenia wydatków na leczenie);
  • zwrot utraconych zarobków (w przypadku krótszych okresów niesprawności i obniżenia w związku z tym dochodu);
  • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej rzeczy, holowania, korzystania z pojazdu zastępczego.

 

W sytuacji, gdy Państwo ponieśli szkodę wskutek wypadku komunikacyjnego, zachęcamy do kontaktu z nami.

 

Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy szansę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

 

Jeżeli zdecydują się Państwo  na skorzystanie z naszych usług, to wywalczymy na Państwa rzecz najwyższe możliwe odszkodowanie. Reprezentujemy swoich klientów zarówno na etapie postępowania polubownego przed towarzystwem ubezpieczeń, jak i później przed sądem karnym i cywilnym.

 

Uwaga! Brak opłat wstępnych!

 

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych oraz nie obciążamy Klienta kosztami postępowania odszkodowawczego. Nasze wynagrodzenie to prowizja, od kwoty uzyskanego odszkodowania. Wynagrodzenie w formie prowizji od uzyskanego odszkodowania jest gwarancją, że dołożymy wszelkich starań, aby nasz klient uzyskał jak najwyższe należne odszkodowanie. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn uzyskanie odszkodowania okaże się niemożliwe, Klient w stosunku do Nas nie ponosi żadnych kosztów.